beastgood.com + blog + drawing + photo + (^ B ^) 

 

   
 
 
 
3
 of Articles  2016/05
 2016.05.29   웨이스트랜드 2   
 2016.05.29   언차티드 4   
 2016.05.02   드래곤 퀘스트 빌더즈   
  

 웨이스트랜드 2  | 2016.05.29 20:50

웨이스트랜드 2 디랙터스 컷
이 게임은 폴아웃 1, 2를 제작한 감독이 2014년에 만든 게임을 좀더 업그레이드 해서 발매한 것이다... 사실 조금 업그레이드 한 것 보다는 많아서 디렉터스 컷이라는 옵션을 달았다고 한다...
폴아웃 시리즈를 좋아하는 나 어떻게 이 게임을 안할 수 있겠는가...ㅎ

 언차티드 4  | 2016.05.29 20:47

PS4 유저라면 모두 다 기다렸던 게임 언차티드 4
언차티드 시리즈의 마지막...
드래 퀘스트 빌더즈 구입...

마인크래프트를 보고 만든 느낌이지만...

그보다 더 뛰어나다는 말이 있다...


Copyright (c) Seoyong, Jung All rights reserved
www.beastgood.com
 MENU
  blog top
  guest-book
  admin++  
 
 LOG
  Tag
  media
  keylog
  Location

 CATEGORY
  
분류 전체보기 (1202)
My++Life (609)
Funny+Works (254)
Entertainment (156)
IT (149)
Lnks (8)
Trackback (21)

 ARCHIVE
  2017/07
  2017/06
  2017/02
  2016/12
  2016/11
  2016/08
  2016/07
  2016/06
  2016/05
  2016/04
  2016/03
  2016/02
  2016/01
  2015/12
  2015/11
  2015/10
  2015/09
  2015/08
  2015/07
  2015/06
  2015/05
  2015/04
  2015/03
  2015/02
  2015/01
 
 SEARCH
 
 RECENT ARTICLES
  picture / drawing /..
  페르소나 5 구입
  써모스 텀블러
  호라이즌 제로 던
  태스크포스 [ task f..
  고스트 리콘 와이드..
  듀얼쇼크 4 그린카모..
  스타워즈 로그원, RO..
  플라시보 효과 [ Pla..
  리플리 증후군 [ Rip..
  피그말리온 효과 [ P..
  camouflage [카모플..
 
 RECENT COMMENTS
  저도 그런 좋은..
  아... 감사합니..
  와...멋져요 저..
  안녕하세요.....
  개떡이 너무 귀..
  전 일반판이라..
  진짜 테마 마음..
  안녕하세요.....
  개떡이 엄청 귀..
  감사합니다...^^
 
 
  Creative Commons License
 
 
 

티스토리 툴바